Atherton Scrubwren

Sericornis keri

The Atherton Scrubwren (Sericornis keri) is a species of bird (Aves) in the family Acanthizidae (Thornbills and Allies) and order Passeriformes (Perching Birds).

Observed

Atherton Scrubwren (Sericornis keri) - Australia

Australia

Observed
Atherton Scrubwren (Sericornis keri) - Australia

Australia

Classification

Species in the Genus of Sericornis

Atherton Scrubwren

Sericornis keri

Large Scrubwren

Sericornis nouhuysi

Large-billed Scrubwren

Sericornis magnirostra

Spotted Scrubwren

Sericornis maculatus

Tasmanian Scrubwren

Sericornis humilis

Tropical Scrubwren

Sericornis beccarii

White-browed Scrubwren

Sericornis frontalis

External Links

Atherton Scrubwren – Wikipedia
Atherton Scrubwren – Cornell Lab of Ornithology
Atherton Scrubwren – Audubon.org