White Ibis

Eudocimus albus

White Ibis (Eudocimus albus) - Adult

White Ibis (Eudocimus albus) is a species of birds (Aves) of the class Aves (Birds) in the family Threskiornithidae (Ibises and Spoonbills) and order Pelecaniformes (Ibises).

Gallery

Observed

White Ibis (Eudocimus albus) - United States

United States

White Ibis (Eudocimus albus) - Canada

Canada

Back
Observed
White Ibis (Eudocimus albus) - United States

United States

White Ibis (Eudocimus albus) - Canada

Canada

Classification

Species in the Genus of Eudocimus

Scarlet Ibis

Eudocimus ruber

White Ibis

Eudocimus albus

External Links

White Ibis – Wikipedia
White Ibis – Cornell Lab of Ornithology
White Ibis – Audubon.org